INSTAGRAM

@naning9_

Chọn tùy chọn sản phẩm

Giới thiệu về Minishop

Korea No. 1 fashionista. NANING9

Chia sẻ gian hàng

Hãy chọn SNS để chia sẻ cửa hàng.Bạn có thể cần thông tin tài khoản để chia sẻ theo
SNS.

theo dõi Minishop

đổi mật khẩu 안내

Để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, bạn cần thay đổi mật khẩu hiện có của mình.
Vui lòng sử dụng sau khi đăng ký mật khẩu mới bên dưới.
Tên đăng nhập
***
mật khẩu hiện tại
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
  • ※ Nhập mật khẩu có từ 8 đến 16 ký tự viết hoa / viết thường, số và ký tự đặc biệt.
  • ※ Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nếu bạn chưa thay đổi mật khẩu của mình trong hơn 90 ngày, bạn sẽ cần phải đổi mật khẩu mới.
  • ※ Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn sẽ đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và đăng nhập lại với mật khẩu đã thay đổi.

đổi mật khẩu

Mật khẩu truy cập tạm thời được cấp phải được thay đổi lần đầu tiên để sử dụng dịch vụ bình thường.
Tên đăng nhập
***
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
  • ※ Nhập mật khẩu có từ 8 đến 16 ký tự viết hoa / viết thường, số và ký tự đặc biệt.
  • ※ Sau khi thay đổi mật khẩu, bạn sẽ đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị và đăng nhập lại với mật khẩu đã thay đổi.

Cửa hàng Điều khoản và Điều kiện

Chính sách bảo mật

Quản lý nhanh đa ngôn ngữ

X